Condicions Generals BIBO per a consumidors

Les següents Condicions Generals de Servei (d'ara endavant, “CGS”) regulen el servei per encàrrec en línia que permetrà la sol·licitud pel client identificat en les Condicions Particulars (el “Client”) de comandes dels productes i serveis oferts per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. en la pàgina web www.aguabibo.es (la “Web”).

Els termes en majúscules utilitzats en els següents CGS tenen el mateix significat que en les Condicions Particulars, tret que s'estableixi el contrari en les CGS.

Llegeixi amb atenció els presents CGS, perquè la seva acceptació és imprescindible perquè es puguin executar els serveis sol·licitats.

Aquesta informació també està disponible en castellà. Fes clic aquí per a consultar aquesta pàgina en castellà. En cas de discrepància entre la versió en català d'aquest text i la versió en castellà, prevaldrà aquesta la versió en castellà.

 1. Identificació del prestador dels béns i serveis

El prestador dels presents béns i serveis oferts és EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., amb domicili social a Avinguda del Sistema Solar, 7 Nau-D 28830, Sant Fernando de Henares, Madrid (Espanya), registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32517, Fulla 141, Pàgina B-210902; i amb Número d'Identificació Fiscal (CIF) A62247879.

Servei d'atenció al client: Correu electrònic info@aguabibo.es (24 hores) i telèfon 919 49 73 68 (de 9h00 a 17h00 de dilluns a dijous i divendres fins a les 15h00).

 1. Aplicabilitat

Les CGS seran aplicables, excepte esment exprés en contra a les Condicions Particulars. Si existeix alguna discrepància entre elles, prevaldran les Condicions Particulars.

 1. Objecte

Aquestes CGS tenen com a objecte la venda o subministrament per part de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. al Client del (i) dispensador d'aigua amb triple filtre, que ofereix aigua calenta, freda i filtrada de manera instantània denominat “BIBO” (d'ara endavant, “BIBO”); (ii) filtres de l'aigua de recanvi per a BIBO; (iii) kits de neteja per a BIBO; (iv) el preparador de begudes gasoses en segons (d'ara endavant, “BIBO Fizz”), (v) els cilindres de C02 compatibles amb BIBO Fizz (d'ara endavant, “Cilindres BIBO”) i qualssevol altres productes que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. posi a la disposició del Client a cada moment a través de la Web (els “Productes”) per al consum domèstic del Client.

Per a major claredat, en el cas dels Cilindres BIBO el Client no adquireix la propietat sobre l'envàs, sinó sobre el contingut d'aquest.

Així mateix, aquests CGS tenen com a objecte, en el seu cas, l'arrendament temporal al Client per part de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. del dispensador d'aigua BIBO propietat de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per a l'ús domèstic del Client i que haurà de ser retornat pel Client a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. a la finalització de la vigència acordada entre les parts de les Condicions Particulars i/o de les seves successives pròrrogues.

El client també podrà sol·licitar a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. la prestació de serveis addicionals i/o el lliurament de productes relacionats amb la neteja o manteniment de BIBO.

 

 

 1. Formulació de comandes o subscripció d'arrendaments

Per a la formulació d'una comanda a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no caldrà que el Client s'hagi registrat prèviament a la Web, bastant que faciliti les dades personals que s'indiquen en el formulari de registre.

El Client podrà canviar les seves dades (dades de facturació, adreça, etc) en qualsevol moment posant-se en contacte amb el departament d'atenció al client de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.

El Client accepta que el correu electrònic s'utilitzarà com a mitjà estàndard de comunicació (sense perjudici de que vostè podrà recòrrer a qualsevol dels mitjans de contacte amb el nostre servei d'atenció al client).

Si la seva comanda és acceptada, li enviarem un correu electrònic per a confirmar-ho.

El Client es compromet al fet que totes les dades que proporcioni a la Web amb la finalitat de realitzar comandes de productes o d'arrendar-los siguin correctes, que la targeta de crèdit o dèbit que s'estigui utilitzant sigui seva i que hi hagi fons suficients per a cobrir el cost de la comanda.

 

 1. Modalitats de comanda

5.1 Compra dels Productes

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. vendrà al Client, qui comprarà, els Productes contractats que s'especifiquen a les Condicions Particulars, que es posaran a la disposició del Client en el termini i els termes establerts en aquestes Condicions Particulars i en aquestes CGS.

Una vegada realitzada la comanda i abans del lliurament, el Client haurà de pagar pels Productes seleccionats el preu a les Condicions Particulars (incloent, les corresponents despeses d'enviament o altres despeses o conceptes que, en el seu cas, s'indiquin en les Condicions Particulars).

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. lliurarà els Productes a l'adreça que indiqui el Client (sempre dins de l'àmbit territorial descrit en aquestes CGS) en el termini i subjecte als costos de lliurament que, en el seu cas, s'indiquin a les Condicions Particulars.

El Client podrà anar realitzant més comandes a través de la Web.

El dispensador d'aigua BIBO té una garantia de tres (3) anys de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de consumidors.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es farà càrrec del manteniment de BIBO pel Client en propietat.

 

5.2 Lloguer de BIBO

El Client també podrà sol·licitar el lloguer de BIBO per al seu ús domèstic pel preu que indiquin les Condicions Particulars, que es pagarà de manera mensual. En cas de sol·licitar-se el lloguer de BIBO, haurà el client d’abonar per endavant a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. el preu corresponent al primer mes, així com el cost d'instal·lació de BIBO, que sempre serà realitzat per part de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. lliurarà com a part del preu fixat a les Condicions Particulars anualment els filtres de l'aigua de recanvi per a BIBO i els kits de neteja per a BIBO necessaris per al normal funcionament de BIBO.

 

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. lliurarà BIBO, els filtres d'aigua BIBO, els kits de neteja BIBO, i qualsevol altre dels Productes, a l'adreça que indiqui el Client (sempre dins l'àmbit territorial descrit en aquestes CGS) en el termini i subjecte als costos de lliurament que, en el seu cas, s'indiquin a les Condicions Particulars.

El contracte d'arrendament mensual de BIBO té una durada mínima de dotze (12) mesos. En cas que el Client incompleixi aquest compromís de permanència: (i) es retirarà l'equip de BIBO sense cost addicional per al Client; però (ii) s'aplicarà una penalització per baixa anticipada de la relació contractual, consistent en el pagament de les mensualitats restants fins a aconseguir els (12) mesos de compromís mínim.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. lliurarà els Productes a l'adreça que indiqui el Client (sempre dins l'àmbit territorial descrit en aquestes CGS) en el termini i subjecte als costos de lliurament que, en el seu cas, s'indiquin a les Condicions Particulars.

5.3 Còpia del contracte

En el moment de la subscripció de qualsevol contracte (tant de lliurament únic com periòdic) EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. li farà arribar al Client per correu electrònic una còpia en suport durador de les presents CGS i de les condicions particulars.

 1. Lliurament de comandes

Les comandes seran lliurades a l'adreça de lliurament que hagi indicat el Client.

En cas d'omissió o error en l'emplenament de les dades de lliurament per part del Client, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es fa responsable dels inconvenients causats i les despeses de reexpedició derivats correran per compte del Client.

Per a efectuar les comandes regulades en les presents CGS és necessari que l'adreça de lliurament dels Productes i l'adreça de facturació del Client estiguin localitzades a qualsevol lloc del territori espanyol on EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ofereixi els seus serveis.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no estarà obligada a realitzar enviaments a cap altre municipi ni a l'estranger (sense perjudici que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. decideixi en el futur, a la seva sola discreció, modificar els termes d'aquesta clàusula 3 de les CGS i realitzar enviaments més enllà de les limitacions territorials esmentades).

En el cas que motius de força major no permetessin el lliurament de la comanda dins del termini convingut, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es compromet a informar el Client el més aviat possible de la nova data prevista de lliurament.

En el moment de la recepció, el Client haurà de comprovar que la comanda coincideix en quantitat i tipologia amb la comanda sol·licitada.

 1. Durada

Aquestes CGS seran vinculants per al Client des de la seva acceptació i es mantindran en vigor fins a la terminació de la relació amb el Client. Tot això s'entendrà sense perjudici de la facultat d’EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. de modificar les presents CGS en els termes descrits en la clàusula 16 de les presents CGS.

En cas d'arrendament temporal (mensual) de BIBO, el Client accepta un termini de compromís de permanència de dotze (12) mesos.

 

 

 1. Preu

En contraprestació pels serveis rebuts el Client haurà de satisfer a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els imports que s'indiquen a les Condicions Particulars, que inclouran en tot cas l'IVA corresponent.

En algunes de les modalitats de servei ofert per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. el preu del transport és a càrrec del Client. Aquesta circumstància, en qualsevol cas, s'indica en les Condicions Particulars.

Per a garantir la qualitat del servei EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ajustarà periòdicament els preus atenent criteris de consum, preu de la matèria primera, localització i altres paràmetres de servei. L'import de cadascuna de les revisions o actualitzacions s'incorporarà als imports de la contraprestació a satisfer pel Client i, per tant, formarà part de la base per a successives revisions.

Les revisions o actualitzacions d'aquests imports es notificaran al Client per correu electrònic amb, com a mínim, un mes d'antelació i sorgiran efectes des del dia un del mes següent a la notificació de la modificació de preus o en la data posterior en què EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. consideri necessari. Aquesta modificació de preus es notificarà, entre altres mitjans, a través de les factures emeses al Client (de manera que a les factures es podran anunciar increments de preus per als mesos següent). En cas que el client no estigui conforme amb l'actualització del preu promoguda per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. podrà sol·licitar la terminació del contracte d’arrendament de BIBO.

 1. Facturació i pagament en línia

La facturació i pagament del conjunt de prestacions contingudes en aquests CGS i a les Condicions Particulars es realitzarà:

 • Compra dels Productes: la facturació i el pagament (mitjançant càrrec a la targeta bancària del Client) es realitza al moment de realitzar la comanda a la Web.
 • Lloguer de BIBO: la facturació i el pagament (mitjançant càrrec a la targeta bancària del Client) es realitzarà de manera automàtica mensualment.

Les quantitats a pagar pel Client en virtut de les CGS i aquestes Condicions Particulars, inclòs l'IVA corresponent, seran vençudes, líquides i exigibles des de la data de facturació.

El pagament es realitzarà per part del Client mitjançant càrrec automàtic a la seva targeta bancària.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., utilitza SagePay per a la compensació de targetes de crèdit i dèbit en línia, juntament amb NatWest Bank.

Només en cas d'especificació expressa per part del Client al servei d'atenció al client d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., el pagament podrà realitzar-se per domiciliació bancària al número de compte bancari que el Client especifiqui.

El Client autoritza expressament a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. a carregar aquestes quantitats a la seva targeta bancària o, excepcionalment, al seu compte bancari.

En el cas que no pugui realitzar-se qualssevol càrrecs pels serveis contractats al Client per causes no imputables a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., aquest últim es reserva expressament el Dret a: (i) no subministrar els Productes; (ii) recuperar qualssevol equips i productes es trobin en possessió del Client; (iii) acabar la relació amb el Client sense dret a cap compensació per a aquest; i (iv) reclamar judicialment el pagament d'aquells Productes lliurats i serveis prestats, així com de rescabalar-se dels corresponent danys i perjudicis causats.

 

 

Amb l'acceptació de les presents CGS, el Client atorga el seu consentiment a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per a emetre-li de manera electrònica tota facturació derivada de les transaccions realitzades i contractades per correu electrònic i segons les normes de facturació electrònica a Espanya. Aquest consentiment podrà ser revocat pel Client sense cap cost, passant llavors a rebre les factures en paper.

LA REALITZACIÓ DEL PAGAMENT IMPLICA L'EXPRESSA ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CGS I DE LES CONDICIONS PARTICULARS. Mitjançant l'acceptació dels presents CGS el Client manifesta ser major d'edat (almenys 18 anys) i tenir la capacitat legal per a adquirir els Productes oferts a través de la Web.

 

 1. Obligacions addicionals d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U assumeix les següents obligacions:

10.1 Qualitat del producte

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. garanteix la qualitat dels Productes venuts al Client —dins del límit establert en la data de caducitat especificada en l'etiquetatge o els envasos dels Productes— i que el dispensador BIBO és arrendat, en el seu cas, en òptimes condicions.

10.2 Instal·lació de BIBO

El Client que adquireixi BIBO podrà optar entre instal·lar-l'hi per si mateix (autoinstal·lació) o contractar el servei d'instal·lació ofert per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.

Si, en canvi, el Client opta pel lloguer de BIBO, haurà de contractar el servei d'instal·lació de l'equip, a fi i efecte d'assegurar la seva correcta instal·lació de l'equip propietat de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.

Important: Abans de comprar un BIBO revisi a les Condicions Particulars els requisits bàsics d'instal·lació per a comprovar que la seva llar els compleix. Comprovi també que la instal·lació de la seva llar (incloent, però no limitat a, claus de pas o vàlvules d'aïllament) estan en perfecte estat.

A l’ adquirir o arrendar un equip BIBO se li proporcionarà al Client un qüestionari perquè faciliti informació sobre la seva instal·lació elèctrica i d'aigua domèstiques. El Client o EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. també es podran posar en contacte per a aclarir dubtes sobre aquest tema. A aquest efecte, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. intenta ajudar els clients a identificar els seus requisits d'instal·lació de manera remota, brindant recomanacions de bona fe, basats tots ells en la interpretació de la informació proporcionada pel Client al nostre personal. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es fa responsable de les inexactituds en la informació proporcionada sobre la configuració del subministrament d'aigua freda i electricitat que el Client ens proporcioni.

 1. Autoinstal·lació

Lliurament

Si el Client opta per l'autoinstal·lació, el lliurament es realitzarà mitjançant el servei de lliurament d’EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. No obstant això, ens reservem el dret de canviar de proveïdor sense que això suposi perjudici per a Vostè o cap minvament en la qualitat del servei.

Instal·lant el teu BIBO

L'opció d'autoinstal·lació es proporciona per a donar al Client més opcions. BIBO proporciona un kit d'autoinstal·lació estàndard, que inclou només els components per a les configuracions de subministrament d'aigua més comunes. En el cas que finalment no sigui possible la instal·lació de BIBO en el seu domicili, retirarem l'equip sense cap cost.

La guia per a l'autoinstal·lació s'inclou al Manual de l'Usuari de BIBO; no obstant això, l'autoinstal·lació es duu a terme per compte i risc del client. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no acceptarà cap responsabilitat pels danys i perjudicis soferts derivats d'una incorrecta autoinstal·lació de BIBO.

Els components inclosos en el kit d'autoinstal·lació tenen garantia del fabricant de tres (3) anys de conformitat amb la legislació vigent. No obstant això, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no és responsable de la fallada dels components a causa d'una instal·lació incorrecta d'aquests.

 1. Instal·lació

Des d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ens posarem en contacte amb vostè per a concertar una cita i organitzar la instal·lació a la seva llar a qualsevol lloc del territori espanyol on EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ofereixi els seus serveis.

El Client pot cancel·lar la instal·lació fins al moment immediatament anterior a procedir a la mateixa sense cap penalització. No obstant això, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. agraeix als seus clients que notifiquin qualsevol imprevist o canvi d'opinió amb la major antelació possible a fi i efecte de poder organitzar als seus tècnics.

Si el tècnic no pot completar la instal·lació per absència de persones en el domicili que poguessin facilitar-li l'accés a l'hora convinguda, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.carregarà al Client despeses de desplaçament del tècnic per valor de 24 € (IVA inclòs).

Si la instal·lació de BIBO no és possible perquè:

 1. a) El tècnic considera, sota el seu millor criteri professional, que la instal·lació de BIBO no és segura en atenció a les condicions en les quals es troba la instal·lació d'aigua i electricitat del domicili; o
 2. b) la instal·lació d'aigua i electricitat del domicili no es corresponen amb la informació facilitada per l'usuari i és incompatible amb BIBO (segons s'indica en les Condicions Particulars).

 

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. carregarà al Client despeses de desplaçament del tècnic per valor de 24 € (IVA inclòs). Sense perjudici de l'anterior, si el client discrepa de la conclusió del tècnic, les parts recorreran a un tercer independent de la seva elecció que comprovi les conclusions del tècnic. El cost del servei prestat pel tercer serà assumit íntegrament per la part el judici de la qual el tercer consideri erroni.

 

 1. Lloc d'instal·lació

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. recomana la instal·lació de BIBO en plaques de cocció de cuina estàndard exclusivament.

Si el Client decideix instal·lar el seu BIBO en una ubicació alternativa, incloses plaques de cocció de cuina no estàndard, es considerarà un ús inadequat per part del Client amb caràcter general.

Els tècnics d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no instal·laran BIBO a cap altra superfície.

 

 

10.3 Material posat a la disposició del Client

Amb independència de la instal·lació referida en el la clàusula anterior (10.2), EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U posarà a la disposició del Client els Productes, tot això en la quantitat i unitats estipulades en les Condicions Particulars.

 

 1. Altres obligacions del Client

A més del pagament del preu, el Client assumeix les següents obligacions.

11.1 Ús

El Client farà un ús adequat dels Productes, abstenint-se de realitzar qualsevol acció (al marge de l'ús ordinari i raonable de l'equip) que pogués minvar el seu funcionament o suposar una vandalització d'aquest. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. podrà reclamar al Client els desperfectes causats en els dispensadors BIBO arrendats derivats d'un ús inadequat d'aquests.

Així mateix, es recomana cuidar i utilitzar adequadament i mantenir net i higiènic l'equip d'acord amb la guia de manteniment de BIBO, en el seu cas.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es fa en cap cas responsable dels danys (personals o materials) causats per un maneig o conservació inadequats dels Productes. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es farà responsable reclamació alguna relativa a l'alteració en la funcionalitat de BIBO que es produeixi amb el pas del temps a conseqüència d'una mala conservació o d'un mal ús per part del Client.

Els Productes no estan pensats per al seu maneig per menors de 14 anys i, per tant, qualsevol ús per part de menors de la referida edat haurà de ser supervisat per un adult.

 

11.2 Devolució del material instal·lat

En cas d'arrendament del dispensador BIBO, i a la finalització de la vigència de la relació entre les parts (amb independència de la seva causa), el Client retornarà a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U el dispensador BIBO així com qualsevol altre material complementari instal·lat i que es trobi en poder del Client a conseqüència de les estipulacions contingudes en aquestes CGS i les Condicions Particulars.

 

 1. Cancel·lació i ajornament de comandes

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. podrà cancel·lar una comanda durant les quaranta-vuit (48) hores posteriors a la sol·licitud realitzada pel Client, per alguna de les raons següents:

 • Falta d'estocs suficients.
 • Factures impagades per part del Client.
 • Impossibilitat o problemes severs d'enviament.

En tots els casos, el Client serà puntualment informat i, en cas d'haver rebut algun càrrec, serà reemborsat. No obstant això, abans de procedir a la cancel·lació d'una comanda, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es posarà en contacte amb el Client per a buscar una solució (e.g. lliurament diferit o parcial) satisfactòria per a totes dues parts en el menor termini de temps possible.

 

 1. Garantia dels Productes

En la seva qualitat de consumidor, el Client és titular de tots els drets legals que li són reconeguts en virtut de la normativa espanyola i europea referent a la venda de béns de consum. Aquests drets legals no es poden veure mai afectats per les presents CGS.

En qualsevol cas de producte defectuós, segons la normativa vigent EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al Client. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. respon de les faltes de conformitat que es manifestin abans que es produeixi la caducitat dels Productes i sempre que el defecte tingui un origen diferent a la mala conservació, ús o manipulació dels Productes per part del Client. Així mateix, en cas de producte defectuós, el Client té el dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del bé o del servei fins que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. compleixi amb les seves obligacions.

A efectes aclaridors, es posa de manifest que la falta de conformitat que resulti d'una instal·lació incorrecta de qualsevol equip BIBO per part d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. s'equipararà a un supòsit de producte defectuós sempre que la instal·lació hagi estat realitzada per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. o sota la seva supervisió.

En el cas que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. hagi de realitzar un reemborsament al Client degut a la reducció del preu o a una resolució del contracte, el mateix s'executarà sense demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de (14) dies a partir de la data en què EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. hagi estat informat de la decisió del Client; o, en cas de resolució del contracte, (14) dies a partir de la data en què EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. hagi rebut els béns o, en el seu cas, d'una prova aportada pel Client que els ha retornat.

Per a això, haurà de contactar amb el nostre servei d'atenció del client en la següent adreça: info@aguabibo.es o bé trucant(de 9h00 a 17h00 de dilluns a dijous i divendres fins a les 15h00 al T. 919 49 73 68.

La garantia de funcionament dels equips arrendats (BIBO) s'estén mentre es mantingui en vigor la relació entre el Client i EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. Per a la resta de Productes la garantia tindrà una durada d’acord amb la naturalesa i destí del producte fins al límit legal màxim de tres (3) anys, en el seu cas.

Per a major claredat es posa expressament de manifest que no es considerarà producte defectuós a qualsevol producte el minvament o el desperfecte del qual porti causa de la manipulació i/o conservació indeguda per part del client. Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos (2) anys següents al lliurament del Producte, ja existien quan aquest es va lliurar.

L'acció del Client per a reclamar el compliment del que es preveu en aquesta clàusula 14 prescriurà als cinc (5) anys des de la manifestació de la falta de conformitat.

 

 1. Dret de desistiment

14.1 Altres Productes

La compravenda de Productes i l'arrendament de BIBO es sotmet al règim general en matèria de dret de desistiment i garantia establert a la normativa en matèria de consumidors i usuaris.

En conseqüència, i al marge de la devolució de productes defectuosos dins del corresponent termini de garantia legal, el Client podrà rescindir unilateralment, sense necessitat de justificació i sense cap cost per a ell qualsevol compra de Productes o arrendament del dispensador BIBO formulats a través de la Web en el termini de catorze (14) dies naturals des del seu lliurament en el seu domicili. Si la relació contractual amb el Client va ser fruit d'una visita no sol·licitada en el seu domicili, el termini de desistiment abans referit serà ampliat fins als trenta (30) dies naturals. L'exercici d'aquesta acció implica la devolució dels Productes i dels equips en perfecte estat, juntament amb qualssevol manuals, instruccions, regals i accessoris haurien estat lliurats. En cas que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. hagi instal·lat el dispensador BIBO el Client podrà exercitar igualment el desistiment sense cost per al Client.

Per a exercitar els seus drets de desistiment o bé per a realitzar una devolució, enviï'ns un e-mail, a través de la següent adreça: info@aguabibo.es o bé telefoni'ns al T 919 49 73 68 (de 9h00 a 17h00 de dilluns a dijous i divendres fins a les 15h00). S'acompanya, com a Annex A, per a la seva major comoditat, un model de formulari de desistiment que Vostè pot utilitzar si el considera oportú.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot trigar catorze (14) dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del seu contracte amb nosaltres. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

 

 1. Nul·litat

La invalidesa, nul·litat o inexigibilitat de qualsevol clàusula d'aquests CGS o de les Condicions Particulars no afectarà o impedirà la vigència de la resta. En cas que qualsevol clàusula dels presents CGS sigui declarada invàlida, nul·la o inexigible, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents CGS. No obstant això, les parts negociaran de bona fe una nova clàusula que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho fos, en els termes més semblants possibles.

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es reserva la facultat de no exercitar algun dels drets i facultats conferits en els presents CGS o en les Condicions Particulars. Aquesta facultat no implicarà en cap cas la renúncia a aquests drets i facultats excepte reconeixement exprés per part de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

 

 1. Modificació de les CGS

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es reserva el dret de modificar unilateralment els presents CGS sense que això suposi dret de cap compensació per al Client. En cas de modificació de les CGS aquestes es notificaran al Client amb, almenys, un mes d'antelació a la seva entrada en vigor. Tret que el Client manifesti la seva oposició a la modificació i la seva consegüent voluntat d'acabar la seva relació amb EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els CGS modificades seran plenament vinculants al Client.

 

 1. Miscel·lània
 • Els dispensadors BIBO arrendats al Client i instal·lats per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. al lloc indicat pel Client seran en tot moment propietat d’EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.

 

 • Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual, a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc. així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la pàgina web i l'aplicació, són propietat d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola, comunitària i internacional.

 

 • Sense la prèvia autorització escrita per part d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina web i l'aplicació i l'ús dels serveis oferts.

 

 • L'accés als Productes una vegada lliurats no suposa per part de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal del Client.

 

 • La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts a la pàgina web i l'aplicació correspondrà exclusivament al Client.

 

 • En matèria de protecció de dades, els presents CGS se supediten a la Política de Privacitat.

 

 • La falta d'exercici o l'exercici tardà d'un dret o acció en virtut d'aquests CGS no constituirà una renúncia a aquest dret o acció o qualssevol altres drets o accions, i qualsevol exercici aïllat o parcial d'un dret o acció en virtut d'aquestes CGS no impedirà l'exercici de qualsevol altre dret o acció.

 

 • Totes les comunicacions o notificacions que hagin d'efectuar-se les parts a conseqüència de les CGS o de les Condicions Particulars prèviament subscrites, es realitzaran per escrit i s'enviaran a les adreces i a l'atenció de les persones que figuren en les Condicions Particulars.

 

 • S'han pres totes les precaucions raonables per a garantir que les descripcions i especificacions de BIBO siguin correctes abans de publicar-se a la Web. No obstant això, si bé la reproducció del color de l'equip de BIBO és una representació fidel, és possible que es produeixi una lleugera variació en els productes reals.

 

 • EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U podrà acabar la relació contractual amb el Client si, després d'haver incomplert el Client l'obligació de pagament durant dos o més mensualitats i havent-se-li notificat la intenció de resoldre el mateix en el termini d'un mes, i després d'haver realitzat les gestions oportunes per a intentar buscar una solució de bona fe equilibrada per a les parts, no hi hagi aquest procedit al pagament o expressat la seva intenció de fer-lo dins d'un termini raonable.

 

 1. Legislació aplicable i tribunals competents

Les Condicions d'Ús de la Web, la Política de Privacitat, la Política de Cookies, les CGS i les relacions entre l'Usuari o Client i EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.

En cas de conflicte o desacord en la interpretació o aplicació d'aquestes CGS, els Jutjats o Tribunals que coneguin de l'assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de consumidors i usuaris.

© EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., Abril de 2022.

 

 

 

Condicions generals BIBO per a empreses i professionals

Les següents Condicions Generals de Servei (d'ara endavant, “CGS”) regulen el servei per encàrrec en línia que permetrà la sol·licitut pel client identificat a les Condicions Particulars (el “Client”) de l'arrendament dels productes oferts per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. a la pàgina web www.aguabibo.es (la “Web”) per a empreses i professionals.
Els termes en majúscules utilitzats en les següents CGS tenen el mateix significat que en les Condicions Particulars, tret que s'estableixi el contrari a les CGS.
Llegeixi amb atenció les presents CGS ja que la seva acceptació és imprescindible perquè es puguin executar els serveis sol·licitats.
Aquesta informació també està disponible en castellà. Fes clic aquí per a consultar aquesta pàgina en castellà. En cas de discrepància entre la traducció al castellà de la versió en català d'aquest text i la versió en català, prevaldrà la versió en castellà.
Acceptant les presents CGS el Client manifesta expressament ser un empresari professional i, per tant, no tenir la consideració de consumidor i usuari en els termes definits per la normativa aplicable.

1. Identificació del prestador dels béns i serveis


El prestador dels serveis oferts és EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., amb domicili social a Avinguda del Sistema Solar, 7 Nau-D 28830, San Fernando de Henares, Madrid (Espanya), registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32517, Foli 141, Pàgina B-210902; i amb Número d'Identificació Fiscal (CIF) A62247879.
Servei d'atenció al client: Correu electrònic info@aguabibo.es (24 hores) i telèfon 919 49 73 68 (de 9h00 a 17h00 de dilluns a dijous i divendres fins a les 15h00).

2. Aplicabilitat


Les CGS seran aplicables excepte esment exprés en contra a les Condicions Particulars. Si existeix alguna discrepància entre elles, prevaldran les Condicions Particulars.

3. Objecte


Aquestes CGS tenen com a objecte l'arrendament temporal al Client per part d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. del dispensador d'aigua BIBO propietat de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per a l'ús del Client al seu domicili social, establiment o oficines i que haurà de ser retornat pel Client a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. a la finalització de la vigència acordada entre les parts de les Condicions Particulars i/o de les seves successives pròrrogues.
El preu de l'arrendament inclou un servei de visita semestral per part d'un tècnic especialista en BIBO qui s'encarregarà, en el seu cas, del canvi de filtres, llum UV, tanc calent i desinfecció completa del dispensador d'aigua.

4. Formulació de comandes o subscripció d'arrendaments


Per a la formulació d'una comanda a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no caldrà que el Client s'hagi registrat prèviament a la Web, bastant que faciliti les dades que s'indiquen en el formulari de registre.
El Client podrà canviar les seves dades (dades de facturació, adreça, etc...) en qualsevol moment posant-se en contacte amb el departament d'atenció al client d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.


El Client accepta que el correu electrònic s'utilitzi com medi estàndard de comunicació (sens perjudici de que vostè pugui recórrer a qualsevol dels mitjans de contacte amb el nostre servei d'atenció al client).
Si la seva sol·licitud d'arrendament és acceptada, li enviarem un correu electrònic per a confirmar-ho.
El Client es compromet al fet que totes les dades que proporcioni a la Web amb la finalitat d'arrendar els productes siguin correctes, que la targeta de crèdit o dèbit que s'estigui utilitzant sigui seva i que hi hagi fons suficients per a cobrir el cost de l'arrendament.


5. Lloguer de BIBO


El Client podrà sol·licitar el lloguer de BIBO pel preu que indiquin les Condicions Particulars, que es pagarà de manera mensual. En cas de sol·licitar-se el lloguer de BIBO, el Client haurà d’abonar a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per al lliurament inicial el preu corresponent al primer mes així com el cost d'instal·lació de BIBO (tenint en compte que la instal·lació sempre serà realitzada per part de personal d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.).
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. lliurarà i realitzarà les tasques de revisió de BIBO a l'adreça que indiqui el Client (sempre dins l'àmbit territorial descrit en aquestes CGS) en el termini i subjecte als costos de lliurament que, en el seu cas, s'indiquin a les Condicions Particulars.
El contracte d'arrendament trimestral de BIBO té una durada mínima de dotze (12) mesos (quatre trimestres). En el cas que el Client incompleixi aquest compromís de permanència: (i) es retirarà l'equip de BIBO sense cost addicional pel Client; però (ii) s'aplicarà una penalització per baixa anticipada de la relació contractual, consistent en el pagament dels trimestres restants fins a aconseguir els (12) mesos de compromís mínim.
En el moment de la subscripció de qualsevol contracte de lloguer EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. li farà arribar al Client per correu electrònic una còpia en suport durador de les presents CGS i de les Condicions Particulars.

6. Lliurament, instal·lació, retirada i manteniment del dispensador BIBO


Els dispensadors BIBO seran lliurats, instal·lats, revisats i, si escau, recollits en l'adreça de lliurament que hagi indicat el Client.
En cas d'omissió o error en l'emplenament de les dades de lliurament per part del Client, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es fa responsable dels inconvenients causats i les despeses de reexpedició derivades correran per compte del Client.
Per a efectuar la sol·licitut d'arrendament regulat en les presents CGS és necessari que l'adreça de lliurament del dispensador i l'adreça de facturació del Client estiguin localitzades en qualsevol lloc del territori espanyol on EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ofereixi els seus serveis.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no estarà obligada a realitzar enviaments a cap altre municipi ni a l'estranger (sense perjudici que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. decideixi en el futur, a la seva sola discreció, modificar els termes d'aquesta clàusula de les CGS i realitzar enviaments més enllà de les limitacions territorials esmentades).
En el cas que motius de força major no permetessin el lliurament d'un dispensador (o realitzar una visita de manteniment) dins del termini convingut, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es compromet a informar al Client el més aviat possible de la nova data prevista de lliurament o revisió del dispensador.
En el moment de la recepció, el Client haurà de comprovar que el dispensador lliurat coincideix amb el sol·licitat.

7. Durada


Aquestes CGS seran vinculants per al Client des de la seva acceptació i es mantindran en vigor fins a la terminació de la relació amb el Client. Tot això s'entendrà sense perjudici de la facultat d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. de modificar les presents CGS en els termes descrits a la clàusula 16 de les presents CGS.
El Client accepta un termini de compromís de permanència de dotze (12) mesos (quatre trimestres).


8. Preu


El Client haurà de satisfer a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els imports que s'indiquen en les Condicions Particulars, que no inclouen l'IVA corresponent, en contraprestació per:
1. L'arrendament del dispensador BIBO en els termes continguts en aquestes CGS i en les    Condicions Particulars;
2.  El servei de revisió semestral del dispensador BIBO; i
3.  Les altres prestacions que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. hagi de proporcionar al Client i  que, en el seu cas, s'especifiquin a les Condicions Particulars. 
Les revisions o actualitzacions d'aquests imports es produiran el mes de desembre de cada any amb efectes des del dia 1 de gener següent o en la data posterior en què EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. consideri necessari.
Per a garantir la qualitat del servei els preus s'ajustaran anualment atenent criteris de consum, localització i altres paràmetres de servei.
L'import de cadascuna de les revisions o actualitzacions s'incorporarà als imports de la contraprestació a satisfer pel Client i, per tant, formarà part de la base per a successives revisions.


9. Facturació i pagament en línia


La facturació i pagament del conjunt de prestacions contingudes en aquestes CGS i en les Condicions Particulars es realitzarà mitjançant càrrec en la targeta bancària del Client de manera automàtica mensualment.
Les quantitats a pagar pel Client en virtut de les CGS i aquestes Condicions Particulars, inclòs l'IVA corresponent, seran vençudes, líquides i exigibles des de la data de facturació.
El pagament es realitzarà per part del Client mitjançant càrrec automàtic a la seva targeta bancària.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., utilitza BNP Axepta per a la compensació de targetes de crèdit i dèbit en línia, juntament amb BNP Bank.
Només en cas d'especificació expressa per part del Client al servei d'atenció al client d’EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., el pagament podrà realitzar-se per domiciliació bancària al número de compte bancària que el Client especifiqui.
El Client autoritza expressament a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. a carregar aquestes quantitats a la seva targeta bancària o, excepcionalment, al seu compte bancari.
En el cas que no pugui realitzar-se qualssevol càrrecs pels serveis contractats al Client per causes no imputables a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., aquest últim es reserva expressament el Dret a: (i) no subministrar els productes arrendats; (ii) recuperar qualssevol equips i productes es trobin en possessió del Client; (iii) acabar la relació amb el Client sense dret a cap compensació per a aquest; i (iv) reclamar judicialment el pagament d'aquells productes lliurats i serveis prestats, així com de rescabalar-se dels corresponent danys i perjudicis causats.
Amb l'acceptació de les presents CGS, el Client atorga el seu consentiment a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per a emetre-li de manera electrònica tota facturació derivada de les transaccions realitzades i contractades per correu electrònic i segons les normes de facturació electrònica a Espanya. Aquest consentiment podrà ser revocat pel Client sense cap cost, passant llavors a rebre les factures en paper.
LA REALITZACIÓ DEL PAGAMENT IMPLICA L'EXPRESSA ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CGS I DE LES CONDICIONS PARTICULARS. Mitjançant l'acceptació de les presents CGS: (i) el Client manifesta tenir la capacitat legal per a contractar els serveis oferts a través de la Web; i en el cas de persones jurídiques (ii) la persona que subscriu les presents CGS i les Condicions Particulars manifesta tenir facultat de representació suficient a aquest efecte.


10. Obligacions addicionals d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. 


EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U assumeix les següents obligacions:


10.1 Qualitat del producte


EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. garanteix que el dispensador BIBO és arrendat en òptimes condicions.
A aquest efecte, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. (i) procedirà, en els termes establerts en aquestes CGS, a la higienització i manteniment del dispensador BIBO i (ii) procedirà a la reparació i, si escau, a la substitució del dispensador BIBO instal·lat per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. en cas que dita dispensadora sofreixi danys en el curs de la seva utilització normal i ordinària, sempre que tals danys no es deguin a la negligència o mal ús pel Client. 


10.2 Instal·lació de BIBO


Important: Abans d'arrendar un dispensador BIBO revisi a les Condicions Particulars els requisits bàsics d'instal·lació per a comprovar que les instal·lacions on Vostè pretén col·locar el dispensador els compleix. Comprovi també que la instal·lació del seu establiment (incloent, però no limitat a, claus de pas o vàlvules d'aïllament) estan en perfecte estat.
En arrendar un equip BIBO se li proporcionarà al Client un qüestionari perquè faciliti informació sobre la instal·lació elèctrica i d'aigua de l'establiment o establiments on pretén que se l’instal·li l'aparell/s. El Client o EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. també es podran posar en contacte per a aclarir dubtes sobre aquest tema. A aquest efecte, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. intenta ajudar els clients a identificar els seus requisits d'instal·lació de manera remota, brindant recomanacions de bona fe, basats tots ells en la interpretació de la informació proporcionada pel Client al nostre personal. 
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es fa responsable de les inexactituts en la informació proporcionada sobre la configuració del subministrament d'aigua freda i electricitat que el Client ens proporcioni.
A aquest efecte que EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U pugui arrendar BIBO, el Client autoritza a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U, de manera irrevocable i durant la vigència d'aquestes CGS, a instal·lar en el local o lloc indicat pel Client un o més dispensadors BIBO.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U transportarà i instal·larà, en el local o lloc indicat pel Client els dispensadors BIBO i, així mateix, procedirà a la retirada, de dites dispensadores a la finalització de la relació mercantil entre les parts.


Des d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ens posarem en contacte amb vostè per a concertar una cita i organitzar la instal·lació en el seu establiment en qualsevol lloc del territori espanyol on EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. ofereixi els seus serveis.
El Client pot cancel·lar la instal·lació fins al moment immediatament anterior a procedir a la mateixa sense cap penalització. No obstant això, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. agraeix als seus clients que notifiquin qualsevol imprevist o canvi d'opinió amb la major antelació possible a fi i efecte de poder organitzar als seus tècnics.
Si el tècnic no pot completar la instal·lació per absència de persones en l'establiment que poguessin facilitar-li l'accés a l'hora convinguda, EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. carregarà al Client despeses de desplaçament del tècnic per valor de 24 euros (IVA inclòs).
Si la instal·lació de BIBO no és possible perquè:
a) El tècnic considera, sota el seu millor criteri professional, que la instal·lació de BIBO no és segura en atenció a les condicions en les quals es troba la instal·lació d'aigua i electricitat de l'establiment del Client; o
b) La instal·lació d'aigua i electricitat de l'establiment del Client no es corresponen amb la informació facilitada per l'usuari i és incompatible amb BIBO (segons s'indica en les Condicions Particulars).
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. carregarà al Client despeses de desplaçament del tècnic per valor de 24 euros (IVA inclòs). Sense perjudici de l'anterior, si el Client discrepa de la conclusió del tècnic, les parts recorreran a un tercer independent de la seva elecció que comprovi les conclusions del tècnic. El cost del servei prestat pel tercer serà assumit íntegrament per la part el judici de la qual el tercer consideri erroni.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. realitzarà la instal·lació de BIBO en zones de descans dels empleats (e.g. cuines) o espais habilitats a aquest efecte.


10.3 Disponibilitat dels Productes
En cas que els productes que desitgin ser arrendats no es trobin disponibles, el Client serà informat, com més aviat millor, de l'anul·lació de la seva sol·licitut i se li oferirà l'elecció entre: (i) cancel·lar l'arrendament; (ii) suspendre l'eficàcia del contracte temporalment fins que es rebin unitats del model de dispensador arrendat (en cas d'indisposició temporal del mateix); o (iii) arrendar un model diferent de dispensador d'entre les diferents ofertes que li realitzi EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.


11. Altres obligacions del Client

A més del pagament del preu, el Client assumeix les següents obligacions.

11.1 Ús


El Client farà un ús adequat dels productes arrendats, abstenint-se de realitzar qualsevol acció (al marge de l'ús ordinari i raonable de l'equip) que pogués minvar el seu funcionament o suposar una vandalització d'aquest. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. podrà reclamar al Client els desperfectes causats en els dispensadors BIBO arrendats derivats d'un ús inadequat d'aquests.
Així mateix, es recomana cuidar i utilitzar adequadament i mantenir net i higiènic l'equip d'acord amb la guia de manteniment de BIBO, en el seu cas.


EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es fa en cap cas responsable dels danys (personals o materials) causats per un maneig o conservació inadequats del dispensador BIBO. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. no es farà responsable de reclamació alguna relativa a l'alteració en la funcionalitat de BIBO que es produeixi amb el pas del temps a conseqüència d'una mala conservació o d'un mal ús per part del Client.
Els productes arrendats no estan pensats per al seu maneig per menors de 14 anys i, per tant, qualsevol ús per part de menors de la referida edat haurà de ser supervisat per un adult.


11.2 Retirada dels dispensadors BIBO
A la finalització de la vigència del contracte d'arrendament del dispensador de BIBO entre les parts (amb independència de la seva causa), EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U retirarà el dispensador BIBO així com qualsevol altre material complementari instal·lat i que es trobi en poder del Client com a conseqüència de les estipulacions contingudes en aquestes CGS i les Condicions Particulars.

11.3 Despeses de lliurament i retirada dels dispensadors BIBO

Les despeses de lliurament i retirada dels dispensadors BIBO arrendats, incloent-hi les despeses d'instal·lació, instal·lació, desinstal·lació, de transport, seran a càrrec del Client, tret que les Condicions Particulars estableixin el contrari.


12. Devolucions de dispensadors BIBO

Al marge del que es disposa a la clàusula 13 (dret de desistiment), no s'accepten devolucions dels productes arrendats, excepte en el cas que hagin estat instal·lats per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. erròniament o amb defectes (sense perjudici de la retirada de productes arrendats que procedeixi en el moment de la finalització de la vigència d'aquestes CGS).
Així, únicament s'admetrà la devolució dels productes arrendats defectuosos o que hagin estat instal·lats erròniament. En aquests supòsits el Client podrà optar entre la reparació del dispensador defectuós, la substitució per un nou o la terminació anticipada del contracte.
En cas de substitució de terminació anticipada del contracte:
1. EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es farà càrrec de les despeses d'instal·lació i recollida en cas que el Client hagi comunicat a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els defectes o la instal·lació efectuada erròniament en el termini de catorze (14) dies comptats des de la data d'instal·lació o recepció dels productes arrendats;
2. El Client es farà càrrec de les despeses d'instal·lació i recollida en cas que el Client hagi comunicat a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els defectes o la instal·lació efectuada erròniament una vegada transcorregut el termini de catorze (14) dies comptats des de la data d'instal·lació dels productes arrendats.
Per a realitzar la seva devolució, el Client haurà de posar-se en contacte amb EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. a través de la següent adreça: info@aguaeden.es o bé cridant als Tel. 918 784 435 / 932 640 477 / 961 500 289 .
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U procedirà al reintegrament de l'import corresponent conforme a la modalitat de pagament realitzada pel Client (si bé en els pagaments en efectiu, el reintegrament de l'import es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que el Client indiqui).
Per a poder realitzar la devolució, els productes arrendats hauran d'estar en perfectes condicions (excepte, en el seu cas, pels defectes que presentin aquests productes arrendats i que hagin justificat la seva devolució per part del Client), i venir acompanyats dels manuals, accessoris o regals promocionals lliurats durant la instal·lació, en el seu cas, i sense cap mena de manipulació.
Qualsevol altra devolució dels dispensadors BIBO tindrà la consideració de terminació anticipada del contracte.

13. Dret de desistiment

El Client podrà exercitar el dret de desistiment de l'arrendament dels dispensadors BIBO dins del termini de catorze (14) dies comptats des de la data de la instal·lació dels productes arrendats (o trenta (30) dies en cas que el contracte s'originés no per iniciativa del Client sinó per una visita a les oficines del Client per part de la força de vendes de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U .
L'exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat, bastant que s'acrediti en qualsevol forma admesa en Dret. Si ho desitja, per a exercitar els seus drets de desistiment, enviï'ns un e-mail, a través de la següent adreça: info@aguabibo.es o bé telefoni'ns al T 919 49 73 68 (de 9h00 a 17h00 de dilluns a dijous i divendres fins a les 15h00). S'acompanya, com a Annex A, per a la seva major comoditat, un model de formulari de desistiment que Vostè pot utilitzar si ho considera oportú.
En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses d'instal·lació, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar catorze (14) dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del seu contracte amb nosaltres. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. podrà retenir el reemborsament fins a haver retirat els dispensadors, sempre que hagi intentat EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. concertar una data per a la seva retirada i no havent estat aquesta possible per causa no imputable a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.
En el moment en què exerciti el seu dret de desistiment el Client haurà de posar a disposició per a la retirada per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els productes arrendats en perfectes condicions, acompanyats dels manuals, accessoris o regals promocionals lliurats durant la instal·lació, en el seu cas, i sense cap mena de manipulació; així com l'original de la factura que en el seu moment hagués expedit EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. al Client, a tot tardar en el termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què el Client comuniqui la seva decisió de desistiment.
Els riscos de pèrdua, deterioració, menyscapte o mal dels dispensadors als quals es refereixi el desistiment són de càrrec del Client fins a la seva retirada per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.
En el cas que els productes arrendats retornats tinguessin algun desperfecte, el Client haurà d'indemnitzar a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. per l'import corresponent a tals desperfectes, deduint EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. aquest import del qual hagués de reemborsar al Client a conseqüència del desistiment.
14. Resolució anticipada
El Client o EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., sense al·legar justa causa i sense que es generi un dret d'indemnització en l'altra part, poden resoldre la seva relació mercantil amb l'altra part de ple dret, mitjançant notificació escrita dirigida a l'altra part amb un termini mínim de preavís de tres mesos a la data en què hagi de fer efecte aquesta resolució anticipada.
Sense perjudici de l'anterior, en cas que el Client resolgui anticipadament la seva relació mercantil amb EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., el Client haurà d'abonar a EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. la part proporcional del preu a satisfer de conformitat amb les Condicions Particulars i aquestes CGS corresponent al pagament dels trimestres pendents en el període comprès entre la data de la resolució anticipada fins als 12 mesos de compromís mínim, així com posar a disposició per a la retirada per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. els productes arrendats en perfectes condicions, acompanyats dels manuals, accessoris o regals promocionals lliurats durant la instal·lació, en el seu cas, i sense cap mena de manipulació .
Qualsevol de les parts podrà resoldre amb caràcter immediat la present relació mercantil mitjançant l'enviament d'una notificació escrita en tal sentit a l'altra part, en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions previstes en les presents CGS i les Condicions Particulars, si aquest incompliment no s'hagués remeiat en un termini de quinze (15) dies des que la part que no incomplidora de les CGS i les Condicions Particulars va informar la part incomplidora sobre l'existència de l'incompliment.


15. Nul·litat

La invalidesa, nul·litat o inexigibilitat de qualsevol clàusula d'aquestes CGS o de les Condicions Particulars no afectarà o impedirà la vigència de la resta. En cas que qualsevol clàusula de les presents CGS sigui declarada invàlida, nul·la o inexigible, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents CGS. No obstant això, les parts negociaran de bona fe una nova clàusula que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho fos, en els termes més semblants possibles.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es reserva la facultat de no exercitar algun dels drets i facultats conferits en les presents CGS o en les Condicions Particulars. Aquesta facultat no implicarà en cap cas la renúncia a aquests drets i facultats excepte reconeixement exprés per part de EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.


16. Modificació de les CGS

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es reserva el dret de modificar unilateralment les presentis CGS sense que això suposi dret de cap compensació per al Client. En cas de modificació de les CGS aquestes es notificaran al Client amb, almenys, un mes d'antelació a la seva entrada en vigor. Tret que el Client manifesti la seva oposició a la modificació i la seva consegüent voluntat d'acabar la seva relació amb EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. les CGS modificades seran plenament vinculants al Client.

17. Miscel·lània
• Els dispensadors BIBO arrendats al Client i instal·lats per EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. en el lloc indicat pel Client seran en tot moment propietat d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.
• Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual, a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc. així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la pàgina Web, són propietat d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola, comunitària i internacional.
• Sense la prèvia autorització escrita d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina Web i l'ús dels serveis oferts.
• L'accés als productes arrendats una vegada lliurats no suposa per part d’ EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal del Client.
• La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en la pàgina web i l'aplicació correspondrà exclusivament al Client.
• En matèria de protecció de dades, les presents CGS se supediten a la Política de Privacitat.
• La falta d'exercici o l'exercici tardà d'un dret o acció en virtut d'aquestes CGS no constituirà una renúncia a aquest dret o acció o qualssevol altres drets o accions, i qualsevol exercici aïllat o parcial d'un dret o acció en virtut d'aquestes CGS no impedirà l'exercici de qualsevol altre dret o acció.
• Totes les comunicacions o notificacions que hagin d'efectuar-se les parts a conseqüència de les CGS o de les Condicions Particulars prèviament subscrites, es realitzaran per escrit i s'enviaran a les adreces i a l'atenció de les persones que figuren en les Condicions Particulars.
• S'han pres totes les precaucions raonables per a garantir que les descripcions i especificacions de BIBO siguin correctes abans de publicar-se en la Web. No obstant això, si bé la reproducció del color de l'equip de BIBO és una representació fidel, és possible que es produeixi una lleugera variació en els productes reals.

18. Legislació aplicable i tribunals competents

Les Condicions d'Ús de la Web, la Política de Privacitat, la Política de Cookies, les CGS i les relacions entre l'Usuari o Client i EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola comuna.
Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre el Client i EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.O. en la interpretació o aplicació d'aquestes CGS, totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.

 


© EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., Abril de 2022.